Jij bent een medewerker? Registreer je of login.
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ULTIMATE SERVICES BVBA

Art. 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, handelingen, diensten en
overeenkomsten met de BVBA Ultimate Services, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 126 en hebbende als ondernemingsnummer
0544.881.959 (hierna verkort: US). Elke klant en opdrachtgever (hierna verkort: klant) verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en ze
zonder voorbehoud te aanvaarden.
1.2 Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde ten opzichte van alle andere (afwijkende) voorwaarden, ook indien daar door de klant in tijd
eerder en/of later naar is verwezen en ook indien deze bedingen dat zij alleen geldig haar tenzij na uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en
schriftelijke acceptatie door US.

Art. 2: Orderbevestiging
2.1 Behoudens andersluidende bepaling is elke offerte en/of aanbod door US geheel vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na
de schriftelijke bevestiging door US. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. De uitvoering
ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden in de offerte of de bestelbon en de facturen opgenomen, met uitsluiting van elke eigen
voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze later meegedeeld.
2.2 Annulering door de klant is slechts mogelijk mits dit per aangetekende brief wordt meegedeeld uiterlijk binnen 3 dagen na de plaatsing van
de bestelling en mits betaling van de gemaakte kosten en de gederfde winst die forfaitair en onherleidbaar begroot op 50,00%¨van de
hoofdsom. Deze vergoeding is verschuldigd zonder dat US haar schade dient te bewijzen . Indien de gemaakte kosten en de gederfde winst
50,00% van de hoofdsom overtreffen heeft US recht op integrale schadeloosstelling en dit na het leveren van bewijs van al haar uitgaven, al
haar arbeid, en alles wat zij bij die aanneming had kunnen winnen.
2.3 Wijzigingen die worden meegedeeld na het aangaan van de overeenkomst geven aanleiding tot een meerprijs in hoofde van de klant.. In
afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen
2.4 US heeft steeds het recht om te kiezen voor gedwongen uitvoering van de overeenkomst of ontbinding met schadevergoeding.
2.5 Wanneer US kiest voor ontbinding met schadevergoeding heeft US recht op vergoeding conform art. 2.2.

Art.3 Prijs
3.1 US heeft steeds het recht de (afgesproken) prijs aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van
wijziging in de structuur ervan (bv: materialen, lonen, energie,…). US heeft tevens het recht te prijs aan te passen aan redelijkerwijze
onvoorziene omstandigheden (bv: foutieve informatie door de klant, slechte bereikbaarheid, weersomstandigheden…). In dit geval geldt de
nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden (plus 15 minuten) worden
aangerekend bovenop de (afgesproken) prijs.
3.2 De prijs is behoudens andersluidende vermelding exclusief taksen, BTW, levering, vervoer, verplaatsing -en verzekeringskosten.

Art.4 Leverings –en uitvoering
4.1 US zal zich als een goede huisvader wijden aan de verwezenlijking van de opdrachten en bestellingen. Alle plichten die US op zich neemt
zijn inspanningsverbintenissen.
4.2 De leverings –en uitvoeringstermijnen gelden enkel ter inlichting en zijn derhalve niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk (schriftelijk)
overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding tenzij blijkt dat deze
termijnen van essentieel belang waren voor de klant en dit zo aan US schriftelijk is meegedeeld.
4.3 Indien partijen schriftelijk een uitvoeringstermijn zijn overeengekomen is US steeds gerechtigd de werken op te schorsen t.g.v. de
weersomstandigheden en/of andere onvoorziene omstandigheden onafhankelijk haar wil. In da geval zal US de klant hiervan binnen 14 dagen
na het voorval verwittigen en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.
4.4 Indien de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of haar aangestelden of door derden die in opdracht van de
klant werken (bv. Andere aannemers) is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50,00 EUR per dag. De uitvoeringstermijn wordt dan
evenredig verlengd en US bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten zonder recht op enige vergoeding wegens vertraging
door US.
4.5 Indien de klant de goederen moet afhalen en zij hierbij in gebreke is, wordt een bewaarloon van 100,00 EUR per dag aangerekend.

Art.5 controle
5.1 De klant is verplicht de goederen onmiddellijk bij levering in ontvangst te nemen en grondig na te zien.
5.2 Klachten wegens uitwendige beschadiging der geleverde goederen of wegens niet-conformiteit moeten onmiddellijk bij de levering
mondeling worden meegedeeld en per aangetekende brief binnen 24 uur worden bevestigd aan US. Zoniet zijn de goederen onweerlegbaar
aanvaard door de klant.
5.3 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed haar opgespoord en binnen 5 dagen
na de ontdekking ervan aangetekend worden meegedeeld aan US en dit ten laatste 6 maanden na de levering ervan. Zoniet worden de
goederen onweerlegbaar geacht aanvaard te haar.
5.4 US heeft het recht om over te gaan tot herstelling van de gebrekkige goederen. Indien herstelling onmogelijk is dan heeft US het recht om
de goederen te vervangen. US heeft ook het recht om de klant geldelijk te vergoeden. De keuze tussen deze drie mogelijkheden ligt uitsluitend
bij US. Een eventuele vergoeding verschuldigd door US kan nooit de prijs van de goederen overschrijden.
5.5 Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van haar verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst.

Art. 6 Eigendomsoverdracht en levering
6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van US tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.
6.2 Levering geschiedt op risico van de klant, die zich behoort te verzekeren tegen mogelijke schadegevallen. Indien de goederen door US
dienen te worden geleverd moet de klant ervoor zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en
veilig kunnen worden gestockeerd.

Art. 7 Risico en aansprakelijkheid
7.1 In geen geval is US aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect die ontstaan is door geleverde diensten en goederen zelfs
indien US op de hoogte gesteld is van het risico van dergelijke schade. US is enkel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit haar eigen
opzettelijke fout, met uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor alle andere fouten zoals haar zware fout en/of grove nalatigheid.
7.2 US heeft het recht om de werkzaamheden door een derde en door haar personeel en aangestelden te laten uitvoeren. US is niet
aansprakelijk voor het opzet en de fouten -met inbegrip van de zware fouten – van haar uitvoeringsagenten en aangestelden.
7.3 In geen enkel geval is US aansprakelijk voor overmacht en/of andere onvoorziene omstandigheden
7.4 US kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de grondstoffen, materialen en producten, voor gebreken aangebracht na de
oplevering en schade die is veroorzaakt door stormschade en/of de weersomstandigheden. De klant is verplicht US te vrijwaren voor elke
vordering van derden wegens foutloze burenhinder.
7.5 Indien, naar aanleiding van stormschade en/of schade door de weersomstandigheden, de klant herstellingswerken opdraagt aan US
worden alle herstellingskosten aangerekend aan de klant.
7.6 Mededelingen door of namens US betreffende de kwaliteit, samenstelling, gebruik en/of eigenschappen van de door haar geleverde
producten en/of diensten en/of adviezen worden gegeven naar beste weten van US, op grond van ervaring in de praktijk, doch zonder enige
garantie en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van US voor welke daaruit voortvloeiende schade dan ook, met inbegrip van door derden
geleden schade.
7.7 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak en volmacht heeft US nooit de bevoegdheid om de klant te vertegenwoordigen en/of als
lasthebber voor de klant op te treden.
7.8 In elk geval is de aansprakelijkheid van US beperkt tot het bedrag waartoe zij en haar aangestelden zij, verzekerd en de aansprakelijkheid is
beperkt tot de voorzienbare schade met uitsluiting van de onvoorzienbare schade.

Art. 8 Betaling
8.1 De prijs, is behoudens strijdige vermelding op de voorkant van de factuur, contant of per overschrijving op het rekeningnummer BE83 0688
9904 3315 betaalbaar te 2060 Antwerpen, Bredastraat 126 ten laatste 15 dagen na factuurdatum.
8.2 In geval van niet-betaling zal de factuur van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling worden verhoogd met
verwijlintresten aan 1,00% per maand evenals met een verhogingsbeding van 10,00% op de hoofdsom.
8.3 Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5 moet de factuur worden geprotesteerd binnen 14 dagen na ontvangst.
Art.9 Geschillenregeling
9.1 Op de contracten en/of betwistingen is alleen Belgisch recht van toepassing.
9.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Antwerpen, afdeling Antwerpen en de Vrederechters van het Kanton Antwerpen bevoegd.